BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

พระราชวังต้องห้าม (紫禁城 / Forbidden City)

พระราชวังต้องห้าม (紫禁城 / Forbidden City) ภาษาจีนเรียกว่า จื่อจิ้นเฉิง แปลตามตัวอักษรว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังต้องห้ามแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยต้นราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง ปัจจุบันที่นี่กลายมาเป็น พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง (故宫博物院) ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร มีอยู่ถึงอาคาร 800 หลัง เคยมีห้องทั้งหมดถึง 9,999 ห้อง ปัจจุบันเหลือเพียง 8,800 ห้องเท่านั้นและมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอทรงพระอักษร หอสมุด ห้องประทับของฝ่ายใน ห้องพระบรรทม ส่วนที่พักของนางกำนัลและขันทีต่างๆ อีกมาก รวมทั้งอุทยาน ทางเดินเชื่อมถึงกัน ลานกว้างใหญ่ คูนำ้และกำแพงล้อมรอบสูงถึง 11 เมตร

ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1406 - 1420 (พ.ศ. 1949 - 1963) ในอดีต พระราชวังแห่งนี้เป็นเขตหวงห้ามไม่อนุญาตไห้บุคคลภายนอกเข้าออก แม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องได้รับอนุญาตจึงจะเข้าไป ที่นี่จึงถูกเรียกว่า เมืองต้องห้ามหรือ พระราชวังต้องห้าม จักรพรรดิทุกพระองค์จะทรงประทับอยู่ภายในพระราชวังแห่งนี้จนตลอดชีวิต โดยมีฮองเฮา นางสนม กำนัล และขันที ทำหน้าที่รับใช้องค์จักรพรรดิ์แม้ว่าปัจจุบันแม้จะไม่มีฮ่องเต้ประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้แล้วก็ตาม พระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน และภาพประตูเทียนอันเหมินก็ยังปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งของตราแผ่นดินประจำของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น