BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งเป้าปี 62 "ชูจุดแข็งดันท่องเที่ยวเกษตร"


นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการยกระดับฟาร์มเกษตรกรแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่กรมให้การสนับสนุนอยู่แล้วนั้น พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพ ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน โดยวางแนวทางพัฒนาด้วยการเพิ่มทักษะสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ด้านบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะดำเนินการทุกจังหวัด พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและคุณภาพ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ขยายพันธุ์พืชให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด เพื่อสร้างการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรในเมืองรอง 55 จังหวัด และสร้างจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางต่อกัน

หลักเกณฑ์คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรมจะพิจารณาจาก 1. เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 2. มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว3. มีกิจกรรมการเกษตรหรือมีนวัตกรรมด้านการเกษตรที่โดดเด่น 4.มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 5. การคมนาคมสะดวก 6. ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลักหรือท่องเที่ยวธรรมชาติ 7. ชุมชนหรือนักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแหล่งวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะได้รับตราสัญลักษณ์ A (Agrotourism) ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานตามที่กรมกำหนดไว้

การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน พิจารณาจาก 1.ด้านศักยภาพเชิงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือ มีคุณค่าทางกายภาพและชีวภาพ มีคุณค่าด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม และภูมิปัญญา 2. ด้านศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือ มีศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีศักยภาพดึงดูดใจทางการเกษตร

“กรมพร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากิจการด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้ต่อไป” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวที่มา : www.naewna.com

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น