BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามขายเบียร์สด ในร้านสะดวกซื้อ มีผลบังคับใช้แล้ววันที่ 31 ตุลาคม 2561 รายงานข่าวระบุว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. 2561

เนื่องด้วยปัจจุบันการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในร้านค้าสะดวกซื้อ อันเป็นการจูงใจให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ทำให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรมโดยรวมของสังคม

พื่อให้การกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกประกาศ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ ทั้งที่เป็นการประกอบกิจการโดยบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และการประกอบกิจการที่ได้รับความยินยอมให้ใช้สิทธิในการประกอบกิจการจากผู้ให้สิทธิเป็นต้นไป
ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น