BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พาณิชย์ เร่งแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลใน รพ.เอกชน สูงเกินจริง


กรมการค้าภายใน เตรียมขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยข้อมูลราคายารักษาโรค และค่ารักษาพยาบาลให้ประชาชนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลก่อนใช้บริการ หากไม่ได้รับความร่วมมือ อาจจะกำหนดให้ค่ายาและค่ารักษาพยาบาลเป็นสินค้าและบริการควบคุม

วันนี้ (11 พ.ย.2561) ทพ.ประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนปัญหาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาสูงเกินจริงว่า ได้หารือร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้น จะเรียกตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนมาหารือและขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนแสดงข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่เห็นชัดเจน และจากการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจโรงพยาบาลเอกชน 62 แห่งทั่วกรุงเทพฯ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลค่ายา ค่ารักษาพยาบาลให้ประชาชนรับทราบ แต่จะเก็บไว้ในเอกสาร คอมพิวเตอร์ภายในของโรงพยาบาล ส่วนที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลก็จะแจ้งเพียงบางส่วนหรือลักษณะของแพคเกจเท่านั้น ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบค่ารักษาที่แท้จริง

ปัจจุบัน ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้กำหนดเป็นบริการควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีมาตรการกำกับดูแล คือให้ปิดป้ายแสดงค่ารักษาพยาบาลไว้ในที่เปิดเผยและชัดเจน หรือให้จัดทำเป็นเอกสารหรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบก่อนการตัดสินใจ หากไม่ได้รับความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์อาจกำหนดให้ค่ายาและค่ารักษาพยาบาลเป็นสินค้าและบริการควบคุม โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งจะต้องหารือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อทำหลักเกณฑ์ เหตุผล และราคายา รวมทั้งอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมเช่นเดียวกับสินค้าควบคุมอื่นๆ โดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณากำหนดเป็นสินค้าและบริการควบคุมต่อไป


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น