BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เกษตรกรดีเด่นแนะเทคนิคปลูกข้าว

เกษตรกรไทยในปัจจุบัน นอกจากจะต้องตามให้ทันเทคโน โลยีแล้ว ยังต้องพัฒนาความรู้ของตนเองให้พร้อมกับการปลูกข้าว เพื่อส่งต่อให้คนไทยได้รับประทานข้าวดีมีคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายจะมีเทคนิควิธีการดูแลต้นข้าวให้เกิดเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ได้อย่างแตกต่างกันไป

และเทคนิคการปลูกข้าวของ “ชัชวาลย์ ท้าวมะลิ” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 ที่ทำอาชีพเกษตรกรกว่า 25 ปี บนผืนนาพื้นที่ 17 ไร่ และด้วยการดูแลและระบบการจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสม ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และปฏิบัติตนตามระบบที่ตนเองวางไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการปลูกข้าว นั่นหมายถึงว่า ก่อนการเริ่มปลูกข้าว ชัชวาลย์ จะต้องมีการวางแผนการปลูกข้าวก่อนเริ่มผลิต และเมื่อวางแผนระบบการจัดการก่อนการผลิตเสร็จแล้ว ถึงจะเริ่มทำนาในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ด้วยวิธีการปักดำพร้อมกับเพื่อนเกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่ โดยจะแบ่งออกเป็นข้าวขาวหอมมะลิ 105 ข้าวกข 43 และข้าวไรซ์เบอร์รี่

การทำนาของผม ผมจะปลูกข้าวใส่ใจ นั่นหมายถึง การใส่ใจในทุกรายละเอียดของข้าว ตั้งแต่การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ที่หมักขึ้นเอง เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี อีกทั้ง ยังทำให้ข้าวปลอดสารพิษ การสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวและเฝ้าระวังแมลงศัตรูข้าว การถอนพืชพันธุ์ปนที่โตในแปลงข้าว รวมถึงการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมป้องกันกำจัดศัตรูข้าว ทดแทน การใช้สารเคมี โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการจัดการระบบ  การลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคุณชัชวาลย์ และเมื่อข้าวพร้อมเก็บเกี่ยว เพื่อนเกษตรกรก็พร้อมใจกันมาช่วยเก็บ เกี่ยวข้าว เพื่อนำมาสีที่โรงสีของกลุ่ม และนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว ชัชวาลย์ เล่าและบอกว่า ได้แนะนำให้เพื่อนเกษตรกร ช่วยกันคิดสร้างสรรค์การแปรรูปข้าว ทั้งใน รูปแบบขนม เครื่องดื่มชง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการนำข้าวที่หัก ไม่สามารถส่งขายกับตลาด นำกลับมาแปรรูปเพื่อสร้างเป็นมูลค่าอีกครั้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้ว  แต่ถูกวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบ และถือเป็นสิ่งที่ทำให้คุณชัชวาลย์ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2651

“แม้ตนเองจะได้รางวัลเกษตรกรดีเด่นมาเพียงผู้เดียว แต่ก็จะไม่เก็บความรู้ไว้คนเดียว พร้อมที่จะเผยแพร่และแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ให้กับเกษตรกรชาวนา ทั้งเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเอง หรือแม้กระทั้งเพื่อนเกษตรกรคนไทยทั่วประเทศ”


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น