BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลูกหลานชาวนาต้องรู้จัก! ประเพณี‘ลงแขกฯ-ทำขวัญข้าว’ที่ควรอนุรักษ์ไว้


27 พ.ย.61 ที่แปลงสาธิต แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว โดยมี ผช.ศ.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีฯ และนายพัฒนาพึ่งพันธ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


รศ.จิระพันธ์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปีนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยแผนกนาข้าวสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว เพื่อให้คณะครู นักศึกษา ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวิถีการทำนารวมทั้งพิธีกรรม และขั้นตอนเกี่ยวกับการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทยหนึ่งในฮีต 12 คอง 14 ของสังคมไทย และผู้ปกครองนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพทำนา2


รศ.จิระพันธ์ กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนา และเกี่ยวข้องกับข้าวหลายรายการ เช่น การสู่ขวัญข้าว การร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว แข่งขันการมัดฟ่อนข้าว แข่งขันการนวดข้าว และการทำปี่จากปล้องตอซังข้าว ซึ่งเป็นการประดิษฐ์เครื่องดนตรีของชาวนาอีกอย่างหนึ่งที่เริ่มสูญหาย เพื่อนำมาเป่าเป็นจังหวะดนตรีและเสียงเพลง ขับกล่อมคลายเหนื่อยหลังจากเกี่ยวข้าวด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งนี้ ผลผลิตข่าวเปลือกที่จากการเก็บเกี่ยว 5 ไร่ จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ ไว้เพาะปลูกและวิจัยต่อไป ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูป และเป็นอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วย


อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว และทำขวัญข้าวแล้ว ยังสร้างความรู้รักสามัคคี โดยขั้นตอนหลังสุดเป็นการเกี่ยวข้าวรูปหัวใจ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึงความสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นหนึ่งเดียวกันตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นคุณภาพระดับประเทศ


ที่มา : https://www.naewna.com/likesara/379489

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น