BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หนุนเกษตรกร-ผู้ประกอบการ ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้


กรมการข้าวส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ว่าผลผลิตจะสามารถจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม มีตลาดรองรับในการขายข้าวอย่างแน่นอน และผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้มีการบูรณาการการดำเนินการกำหนด “เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้” ด้วยกรมการข้าวกำหนดตรารับรองบนบรรจุภัณฑ์ข้าว กข43 เป็นข้าวที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากกรมการข้าว

ข้าว กข43 จะได้รับ “เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้” รูปข้าวหลามตัดสีเขียวขาว ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์และสามารถวางจำหน่ายในห้างที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคากิโลกรัมละ 60 บาท สำหรับข้าว กข43 ที่ไม่มีตราข้าวหลามตัดสีเขียวขาว ก็จะไม่ได้ถูกควบคุมคุณภาพในระดับนี้ ข้าว กข43 ที่เข้าร่วมโครงการมีวางขายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เดอะมอลล์กรุ๊ป และเซ็นทรัลฟู้ด

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กล่าวว่า การที่จะได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้นั้น ต้องได้รับการอนุญาตจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ของกระทรวงพาณิชย์ สำหรับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการมาขอรับเครื่องหมาย รับรองข้าวพันธุ์แท้ เพื่ออยากให้ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุหีบห่อเป็นข้าวที่ตรงกับพันธุ์ที่บรรจุอยู่ภายในหีบห่อจริงนั้น สามารถทำตามขั้นตอนและมาขอรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้จากรมการข้าว สำหรับผู้ที่จะขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เริ่มต้นจะต้องมีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวรับรองหรือเป็นข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ทางกรมการข้าวผลิตเอง หลังจากนั้นนำข้าวเปลือกมาลงแปลงปลูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือข้าวอินทรีย์ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเกษตรกรที่มีโรงสีแปรสภาพข้าว ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP ก็สามารถสีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวแล้วนำมาขอใช้ “เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้”ได้เลย แต่หากเกษตรกรที่ไม่มีโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐาน GMP ก็สามารถขายข้าวเปลือกให้ทางสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP เพื่อให้ทางสหกรณ์ดำเนินการสีแปรสภาพข้าว หากผ่าน 3 ขั้นตอนนี้แล้วก็สามารถใช้ “เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้” ของกรมการข้าวได้เลย

สำหรับข้าวที่ดำเนินการแล้วได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ในขณะนี้ คือ ข้าว กข43 ส่วนข้าวพันธุ์อื่นก็สามารถนำมาขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธ์ุแท้ได้ในอนาคตต่อไป ข้าวที่นำมาขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ จะต้องมีคุณสมบัติ คือเมล็ดพันธุ์ต้องตรงตามพันธุ์ที่มาขอ ส่วนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ก็สามารถมาขอใช้ได้แต่ต้องผ่านกระบวนการที่กล่าวมาแล้ว

ทั้งนี้กรมการข้าวสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อขอใช้ “เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้” นั้นแสดงให้เห็นถึงการพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการลงพื้นที่ของทางกรมการข้าวเพื่อดูแลเกษตรกรที่ปลูกข้าวตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกข้าวจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในการบริโภคข้าว กข43 และข้าวพันธุ์อื่น ๆ ในอนาคตที่จะได้รับอนุญาต “เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้”


ที่มา : « PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น