BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดูแลทุกขั้นตอนข้าวหอมมะลิเมยวดี


ในวันพืชมงคลของทุก ๆ ปี จะมีพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งถือเป็นพิธีที่เกษตรกรให้ความสำคัญอย่างมาก และหนึ่งในกิจกรรมหลักของวันพืชมงคล นั่นคือการมอบรางวัลให้กับเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเกษตรกรที่ได้รับรางวัล และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ด้านศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ โดยศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีจุดเด่นทั้งในเรื่องระบบการจัดการภายในกลุ่ม และในเรื่องของการผลิตข้าวให้มีคุณ ภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด.

อุทิศ สายรัตน์ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลเมยวดี และประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนตำบลเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด อธิบายทุกขั้นตอนตั้งแต่  การวางแผนก่อนทำการปลูกข้าว เนื่องจากสมาชิกในกลุ่ม จะต้องประชุมหารือร่วมกัน ว่าสมาชิกกลุ่มรายใด จะปลูกข้าวชนิดไหน เพื่อให้ผลผลิตมีความหลากหลาย โดยพันธุ์ข้าวที่กลุ่มเกษตรกรปลูกจะแบ่งเป็น 3 สายพันธุ์ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าว กข 6 และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งการแบ่งเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในแต่ละพื้นที่ เกษตรกรแต่ละรายจะเป็นผู้เลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกด้วยตนเองในปริมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้ทุกขั้นตอนการปลูกและดูแลข้าว จะต้องมีการประชุมเพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ข้าวเป็นโรค และเกิดศัตรูพืช

โดยสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องลงพื้นที่ในแปลงสาธิตเพื่อช่วยกันปลูกข้าว และดูแลจนถึงวันเก็บเกี่ยว ซึ่งข้าวที่ได้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 จะทำเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อเก็บไว้ปลูกในปีต่อไปซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเหล่านี้ถูกรับรองมาตรฐานจากกรมการข้าวแล้ว ส่วนที่ 2 จะนำมาสีที่โรงสีข้าวของกลุ่มและส่งขายไปตามท้องตลาด ส่วนที่ 3 จะนำมาสีและแปรรูปในแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางของตลาดสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เห็นว่า เกษตรกรกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนตำบลเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหลักการตลาด ด้วยการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม อีกทั้งยังวางเป้าหมายของกลุ่มในอนาคตไว้ว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนตำบลเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จะสามารถพัฒนาคุณภาพของข้าวปลอดสารพิษ ให้เป็นข้าวอินทรีย์ให้ได้

นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ด้านศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ที่ควรคู่กับรางวัลแห่งความสำเร็จ ที่เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของเกษตรกรไทยทุกคน.


ที่มา :

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น