BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สนช.นัดผ่านกฎหมาย เบี้ยประชุมศาล ปีละ207ล้าน เพื่อความรอบคอบ ย้อนหลัง1ปี


สนช.นัดผ่านกฎหมาย เบี้ยประชุมศาล ปีละ207ล้าน เพื่อความรอบคอบ ย้อนหลัง1ปี

เบี้ยประชุมศาล / วันที่ 19 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 พ.ย. นี้ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในวาระ 2 รายมาตรา และวาระ 3 คือ ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่…) พ.ศ….

และร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่…) พ.ศ … ตามที่คณะกมธ.วิสามัญ ที่มีนายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด เป็นประธาน พิจารณาเสร็จแล้ว โดยกมธ.ไม่มีการสงวนความเห็น สมาชิกสนช.ไม่มีการเสนอคำแปรญญัติ ไม่มีการแก้ไข

คงสาระคัญคือ ให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอำนาจออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมของข้าราชการตุลาการ ซึ่งเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์

พร้อมกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรับรอง ระเบียบคณะบริหารราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีอาาในนศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ออกครั้งแรกในเดือนต.ค.60 และแก้ไขเมื่อเดือน ก.พ.61 ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะออกระเบียบตามร่างกฎหมายฉบับนี้

ส่วนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ “เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น จึงเป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจะมีการพิพากษาเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แกประชาชนอย่างละเอียด รอบคอบ และเที่ยงธรรม”

ด้านประมาณการรายจ่ายเบี้ยประชุม ดังนี้ ประธานได้รับเบี้ยประชุม 10,000 บาท องค์ประชุมคนละ 8,000 บาท เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคนละ 6,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 6,000 บาท ใน 12 หน่วยงานศาลคือ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และศาลอุทธรณ์ภาค 1-9

ที่จะประชุมเดือนละ 2 ครั้ง รวมปีละ 24 ครั้ง ประมาณการรายจ่ายราย 12 ปี ศาลต่อปีอยู่ที่ 207,360,000 บาท คาดว่า 5 ปีแรก ต้องใช้งบประมาณ 1,100 ล้านบาท


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น