BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แบบสำรวจ: ชาวอเมริกาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้ว Bitcoin คืออะไรอ้างอิงจาก The Knowledge Academy ระบุว่าชาวอเมริกาส่วนใหญ่แล้วนั้น ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้ว Bitcoin คืออะไร โดยทาง The Knowledge Academy ได้ทำการสำรวจประชากรจำนวน 1,135 คนเพื่อวัดความเข้าใจในเรื่องการเงินของพวกเขา

ความรู้เรื่องทางการเงินของชาวอเมริกาค่อยข้างวิกฤติ
จากผลสำรวจระบุว่า ชาวอเมริกาไม่รู้จักคำว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” (44 เปอร์เซ็นต์), “หุ้นตัวเลือก” (43 เปอร์เซ็นต์), “บริจาค” (42 เปอร์เซ็นต์), “เงินรายปี” (41 เปอร์เซ็นต์), “กองทุนรวม” (39 เปอร์เซ็นต์), “สภาพคล่อง” (37 เปอร์เซ็นต์), และ “เบี้ยประกันภัย” (36 เปอร์เซ็นต์)

โดยความรู้เกี่ยวกับ Bitcoin นั้นต่ำมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะความรู้ทั่วไปทางด้านการเงินสำหรับคนอเมริกาก็ไม่สูงเช่นกัน โดยผลสำรวจได้ระบุว่า:

นักวิจัยพบว่า “บัญชีออมทรัพย์” เป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันรู้สึกมั่นใจ โดยคิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ รองมาคือ “Credit Union” อยู่ที่ 76 เปอร์เซ็นต์ และทรัพย์สินสุทธิ (Net Worth) ที่ 70 เปอร์เซ็นต์

ความสามารถในการอ่านเขียนต่ำ ทำให้ความรู้ด้านทางการเงินต่ำ
นาย Joseph Scott โฆษกของสถาบันการศึกษากล่าวว่า การขาดความรู้ทางด้านการเงินทำให้ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารด้านอสังหาริมทรัพย์การลงทุนและการออม มีเพียง 16 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันแสดงความรู้ด้านการเงินในระดับสูง

ก่อนหน้านี้มีวิจัยได้เผยว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของชาวสหรัฐฯ รู้จัก Bitcoin แต่หนึ่งในสี่ยังเชื่อว่ามันผิดกฏหมาย


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น